Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Мисия и визия

Мисията на ДГ Здравец" е
  - Да подкрепя и вярва в потенциала на всяко дете

  - Да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие

  - Да мотивира учителите  да реализират в най-висока степен уменията си

  - Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст

  - Да полага основите у децата за учене през целия живот чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование

 -Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на децата като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация

 - Чрез качествено образование да дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото; всяко дете да запазва и развива таланта си така, че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.


Визия на детската градина:
 Детска градина на образовани,  компетентни, щастливи и самоуверени, талантливи деца- знаещи, можещи, деца с култура и ценности полезни за обществото. Развитие на личността на детето и на общността чрез средствата на изкуството и културата.

 Детско заведение на истински щастливи деца, учители, родители. Уникално, със собствен стил, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата.

 Знания и умения, подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители, насочено към позитивно общуване между различните субекти, постигане на личен успех на детето.