Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

За нас

ДГ „ Здравец” е детско заведение , което през месец юни 2016 г навърши 40 години . Помещава се в специално построена за целта сграда. Детското заведение е с два корпуса –за децата от 3 до 7 годишна възраст и деца от 1 и ½ до 3 годишна възраст.Намира се в центъра на село Хърлец – с адрес:улица „Митко Палаузов”№2.

На 22.03.1976 г. ДГ „ Здравец” ( тогава ЦДГ „ Здравец”) отваря широко вратите си и посреща 87 деца, разпределени в 3 групи. От тогава започва летоброенето на детското заведение, в което ще впишат имената на учители и служители, дали своя принос, за да ни има днес- детско заведение с традиции, утвърден престиж и заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществения живот на община Козлодуй.

С влизането на Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ от 01.08.2016 г. ОДЗ „Здравец” е преименувано в Детска градина „Здравец”.
За учебната 2016/2017 г. детска градина „Здравец” е с 4 градински и 1 яслена група.

За децата се грижат екип от:

 • 8 високо квалифицирани учители с новаторски търсения и амбиции
 • 9 човека обслужващ персонал
 • 1 медицински сестри детска ясла
 • 1 медицински специалист здравен кабинет

В красиви, топли и уютни занимални ще се възпитават и обучават деца на възраст от 1 и ½ до 7 години,:

 • “Калинки”-I-ва група
 • “Мечо Пух”-ПГ-5 год. Подготвителна група за деца на 5 годишна възраст.
 • “Ежко-Бежко”-ПГ-6 год. Подготвителна група за деца на 6 годишна възраст.
 • “Слънчице”-II-ра група за деца от 3 години до 4 год.възраст
 • “Бонбони-биберони”-яслена група за деца от 1и ½ год. до 3 годишна възраст; 

Детската градина е ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА, публична общинска собственост, юридическо лице.

Детската градина е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Градината подлежи на управление и контрол от МОН, Община Козлодуй - Дирекция „Образование“ и всички държавни институции с контролни функции в различни сфери на дейност. От началото на 2017 г. със заповед на г-жа М.Николова –кмет на община Козлодуй ДГ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства .

Детската градина има:

 1. Наименование – ДЕТСКА ГРАДИНА „Здравец”;
 2. Символи - лого, знаме ;
 3. Седалище и официален адрес – с.Хърлец, ул. „Митко Палаузов” ”№2.;
 4. Собствен кръгъл печат – ОБИКНОВЕН ПЕЧАТ;
 5. Шифър по БУЛСТАТ.

Детската градина носи отговорност за:

1. Изпълнението на ДОС;

2. Създаването на условия за опазване на живота и здравето на:

 • децата по време на обучението и възпитанието им;
 • на служителите по време на работа

3. Създаване на условия за опазване и обогатяване на материално-техническата база и сградния фонд.
4. Законосъобразно разходване на бюджетните средства.
5. Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават свободите и правата на личността или нарушават възпитателно-образователния процес.

В детската градина се реализират основно 5 групи дейности:

 • Възпитателно-образователния процес;
 • Административно-управленска;
 • Квалификационна;
 • Социално - битова ;
 • Финансова.

Тези дейности се осъществяват с помощта на следните функции на управление:

 • Организиране;
 • Мотивиране;
 • Планиране;
 • Контрол.