Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Обществен съвет

 Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на детската градина и за граждански контрол на управлението му.

Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансовия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от детската градина. Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

  • осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията,
  • член на настоятелство регистрирано към детската градина,
  • в трудово или облигационно отношение с детската градина.

Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на гореизложените обстоятелства. Членовете на обществения съвет се определят за срок от три години.

Дейност на обществения съвет:

1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.

2. Участва с представител в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

3. Предлага политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на образователната институция.

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности.

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средства от установеното към края на преходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.

6. Съгласува учебния план.

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и реда на държавния образователен стандарт.

8. Съгласува избора от учителите на познавателни книжки, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата.

9. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на образователната институция.

10. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

Общественият съвет заседава най-малко четири пъти годишно, като първото заседание е задължително в началото на учебната година. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове. За всяко заседание се води протокол и присъствен списък. Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина на място, определено от директора. Обществения съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

СЪСТАВ

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

ДЕНИЦА ИВАНОВА

СИМОНА ЦВЕТАНОВА

ПЕТКО БЛАГОМИРОВ

МОНИКА СТЕАФАНОВА