Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Годишен план за дейността на ДГ "Здравец" за учебната 2023/2024г.

Годишния план на дейността на ДГ "Здравец" включва:

1.Приоритетните области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030),

2.Приоритети на национално ниво за учебната 2023/2024 година,

3. Други приоритети на институцията,

4.Дейности на реализиране на националните и институционалните приоритети,

 

 

Прикачени документи

План за квалификация 2023-2024.pdf
Годишен план за контролната дейност на директора за уч. 2023-20.pdf
План на ПС на ДГ за учебната 2023-2024г..pdf
План за работа на комисията по БДП 2023-2024г..pdf
Годишен план 2023-2024.pdf
Годишен план на дейността 2022-2023г.pdf
Годишен план на дейността 2022-2023г.pdf
Модел за взаимодействие на ДГ и семейството за успешната адаптация на децата при постъпването им в нея
Правила за превенция на тормоза
Правилник за БУВОТ в ДГ
Правила за организиране и провеждане на вътр.квалификация
Правила за организ.на дейността на ДГ в епидемиолог.обстановка
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи
План за взаимод. на ДГ и ОУ
План за работа с родителите
Правилник за ВТР в ДГ
Механизъм за взаимодействие на институциите
Правила за достъп в двора и сградата на ДГ
Правила на ЕПЛР в ДГ
Правилник за дейността на ДГ
Годишен план за дейността на ДГ
Етичен кодекс на работещите в ДГ
Програма за превенция на ранното напускане
Програмна система на ДГ
Предстояща квалификация на педагогическите специалисти
Стратегия на ДГ за периода 2020-2024г.
Правила за организиране на приема на деца в ДГ