Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в село Хърлец

Стратегия на ДГ "Здравец"

Прикачени документи

Модел за взаимодействие на ДГ и семейството за успешната адаптация на децата при постъпването им в нея
Правила за превенция на тормоза
Правилник за БУВОТ в ДГ
Правила за организиране и провеждане на вътр.квалификация
Правила за организ.на дейността на ДГ в епидемиолог.обстановка
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи
План за взаимод. на ДГ и ОУ
План за работа с родителите
Правилник за ВТР в ДГ
Механизъм за взаимодействие на институциите
Правила за достъп в двора и сградата на ДГ
Правила на ЕПЛР в ДГ
Правилник за дейността на ДГ
Годишен план за дейността на ДГ
Етичен кодекс на работещите в ДГ
Програма за превенция на ранното напускане
Програмна система на ДГ
Предстояща квалификация на педагогическите специалисти
Стратегия на ДГ за периода 2020-2024г.
Правила за организиране на приема на деца в ДГ